Všeobecné obchodní podmínky

 

obchodní společnosti Art realizace s.r.o., se sídlem Letovice, Pražská 1099/78a,

IČ: 277 36 911, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55625, internetová adresa www.artrealizace.cz

 

1. Rozsah a platnost

1.1.       Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené kupní smlouvy sjednáno jinak, uplatní se tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní vztahy mezi společností Art realizace s.r.o., IČ 277 36 911, jako prodávajícím a kupujícím, a to především co se týče úpravy práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.

1.2.       Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást veškerých uzavíraných smluv, které na tyto podmínky odkazují, a zejména je považují za nedílnou součást kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží představující sortiment obchodní společnosti Art realizace s.r.o. (dále jen „prodávající“), jak vyplývá z nabídky na internetových stránkách na adrese www.artrealizace.cz.

1.3.       Prodávající obchoduje výhradně na základě a v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž s touto skutečností jsou druhé smluvní strany seznámeny zejména prostřednictvím internetových stránek www.artrealizace.cz a dále při uzavírání konkrétní smlouvy.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.       Kupní smlouvou se zavazuje prodávající odevzdat sjednané zboží kupujícímu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu stanovenou podle aktuálního ceníku prodávajícího, případně sjednanou v samotné kupní smlouvě.

2.2.       Zbožím se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí veškeré plnění poskytované prodávajícím kupujícímu podle kupní smlouvy mezi nimi uzavřené.

2.3.       Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky (nabídky k uzavření kupní smlouvy) kupujícího prodávajícím bez výhrad, případně s takovými odchylkami, které podstatně nemění podmínky objednávky. Kupní smlouva může být uzavřena písemně, faxem nebo e-mailem.

2.4.       Vlastnosti a jakost zboží je vždy sjednána v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud by nebyla kupní smlouva uzavřena v písemné formě, budou vlastnosti zboží mezi stranami vyjasněny prostřednictvím komunikace e-mailem, přičemž i takto uvedené požadavky kupující jsou závazné.

2.5.       V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění závazné objednávky kupujícího, vyznačí prodávající tyto změny a odešle je kupujícímu k odsouhlasení. Souhlasí-li kupující s těmito změnami, je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit prodávajícímu upravenou závaznou objednávku. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k upřesnění vlastností zboží, a to i v průběhu výroby zboží.

2.6.       Na základě takto uzavřených smluv je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení a ve sjednané době.

2.7.       Kupující je povinen objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.

 

3. Cena a platební podmínky

3.1.       Kupní cena je vždy sjednána v kupní smlouvě. Pokud nebude uzavřena kupní smlouva v písemné formě, je kupní smlouva sjednána buď v e-mailové korespondenci, anebo podle aktuálního ceníku prodávajícího, který je k dispozici k nahlédnutí na jeho internetových stránkách www.artrealizace.cz. Kupní cena se vždy navyšuje o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, není v kupní ceně zahrnuta cena za přepravu zboží.

3.2.       V případě plnění mimo sídlo prodávajícího je prodávající oprávněn navýšit cenu stanovenou podle předchozího odstavce o cenu přepravy zboží. Přepravné bude vždy stanoveno podle ceníku použitého dopravce.

3.3.       Kupní cena je splatná v hotovosti při odběru zboží u prodávajícího, případně dopravci pokud je zboží přepravováno kupujícímu na místo určení. Při opakovaném odběru zboží je možné na základě dohody mezi smluvními stranami zaplacení kupní ceny na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po odevzdání zboží. Není-li sjednáno něco jiného, zálohové platby se nesjednávají.

3.4.       Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání částky na bankovní účet prodávajícího uvedený ve faktuře nebo zaplacením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn včas, jestliže je nejpozději v poslední den splatnosti částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

3.5.       V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

 

4. Dodání zboží

4.1.       Pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného, je místem plnění sídlo prodávajícího.

4.2.       Je-li ve smlouvě stanoveno jako místo plnění jiné místo než sídlo prodávajícího, je prodávající povinen zajistit nakládku zboží a jeho přepravu, kupující je pak povinen zajistit vyložení zboží. Volbu způsobu přepravy a dopravy provede prodávající s ohledem na druh a charakter zboží. Náklady na přepravu zboží hradí kupující.

4.3.       Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení způsobem stanoveným v kupní smlouvě nebo v závazné objednávce kupujícího. Není-li v kupní smlouvě sjednán zvláštní způsob zabalení nebo požadován kupujícím v jeho závazné objednávce, odevzdá prodávající zboží zabalené způsobem obvyklým pro obdobné zboží podle zvyklostí.

4.4.       Prodávající je povinen dodat zboží v době sjednané ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce. Kupující je povinen ve sjednané době zboží převzít. Pokud není doba k převzetí sjednána ve smlouvě, je povinen kupující převzít zboží do 3 dnů ode dne, kdy ho k tomu prodávající vyzve. Spolu se zbožím je prodávající povinen předat a kupující je povinen převzít veškeré doklady vztahující se ke zboží.

4.5.       Doba dodání zboží se prodlužuje o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí, které zabránily prodávajícímu splnit závazek a o dobu potřebnou k odstranění následků těchto překážek. Za překážku způsobenou vyšší mocí se považuje zejména živelná katastrofa, požár, válka, nepokoje, epidemie, karanténní opatření, stávka a výluka.

4.6.       Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění a včas to oznámí kupujícímu. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna i v případě, že odevzdané zboží má vady. Kupující je povinen převzít zboží, i když má vady.

4.7.       Vlastnické právo ke zboží se převádí na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

4.8.       Nebezpečí škody na zboží nese v případě, že místem plnění je sídlo prodávajícího, do okamžiku odevzdání zboží prodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem převzetí zboží.

4.9.       Nepřevezme-li kupující zboží, ač je tak povinen učinit, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy si kupující poprvé zboží mohl poprvé převzít.

4.10.   Nebezpečí škody na zboží nese v případě, že místem plnění je jiné místo než sídlo prodávajícího, do okamžiku ukončení nakládky zboží k přepravě prodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě.

4.11.   V případě dodání zboží do jiného místa plnění než je sídlo prodávajícího, je kupující povinen v době dodání zboží zajistit převzetí zboží. Kupující je povinen předložit dopravci při dodání zboží kupní smlouvu nebo potvrzenou objednávku. Nesplní-li kupující některou svou povinnost stanovenou v tomto odstavci, je dopravce oprávněn zboží nevydat. Kupující je povinen v takovém případě uhradit náklady spojené s takovýmto marným pokusem o dodání zboží.

4.12.   Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané době, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody takto vzniklé.

4.13.   Prodávající je oprávněn odevzdat zboží kupujícímu před sjednanou dobou dodání a kupující je povinen zboží převzít, neobsahuje-li smlouva nebo objednávka kupujícího jiné ujednání. O dřívějším odevzdání zboží je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat.

4.14.   Kupující při převzetí zboží sepíše s prodávajícím nebo s dopravcem Dodací list, který bude dokladem o převzetí zboží. Dodací list musí obsahovat zejména název, sídlo a IČ smluvních stran, identifikaci smlouvy a zboží, datum převzetí a podpisy obou smluvních stran.

4.15.   Kupující je povinen zajistit, že osoby, které budou činit objednávky a přebírat zboží jsou oprávněny zastupovat kupujícího alespoň ve smyslu § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn považovat jakoukoli osobu činící objednávku či přebírající zboží v zastoupení kupujícího za osobu oprávněnou takto vystupovat v zastoupení kupujícího podle § 430 odst. 1 občanského zákoníku.

4.16.   Kupujícího je povinen při převzetí zajistit prohlídku zboží a přesvědčit se o vlastnostech zboží a jeho množství. Zjistí-li rozdíly ve vlastnostech zboží nebo množství zboží, poznamená tyto skutečnosti na dodacím listě.

4.17.   Prodávající je oprávněn pozdržet odevzdání zboží až do okamžiku, kdy kupující splní veškeré finanční závazky po době splatnosti, které má vůči prodávajícímu, a to i z jiných smluvních vztahů.

4.18.   Prodávající prohlašuje, že jím dodávané zboží splňuje veškeré požadavky, které pro daný typ zboží předepisují obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN a jiné závazné technické požadavky na jeho zboží.

4.19.   Jestliže prodávající provádí také montáž zboží, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména zajistit připojení ke zdroji elektrické energie, mít provedené veškeré úpravy nutné k montáži či instalaci zboží, aby se nevyskytovaly žádné překážky znemožňující provedení montáže. V případě výskytu takových překážek na straně kupujícího, je prodávající oprávněn přerušit montáž až do doby odstranění takových překážek, přičemž po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním.

 

5. Korektury zboží

5.1.       V případě, že součástí plnění prodávající je grafické zpracování návrhu, bude kupující vyzván k provedení korektury grafického návrhu, který mu prodávající předloží.

5.2.       Prodávající vyrobí zboží podle odsouhlaseného návrhu kupujícím při korektuře.

5.3.       Prodávající neodpovídá za grafické chyby, případně za gramatické a jazykové nepřesnosti po odsouhlasení kupujícím.

5.4.       Jestliže jsou podkladky pro zakázku kompletně dodány kupujícím, nese kupující veškerou odpovědnost za jazykovou, gramatickou a grafickou správnost zboží.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1.       Zboží má vady, nemá-li vlastnosti vyžadované kupujícím ve smlouvě, v objednávce, příslušnými právními normami nebo jiné dokumentaci vztahující se ke specifikaci zboží, případě podle § 2095 a 2096 občanského zákoníku.

6.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zboží v okamžiku předání.

6.3.       Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravcem při přepravě zboží, nesprávným používáním zboží, jeho poškozením kupujícím nebo třetí osobou.

6.4.       Kupující je povinen provést co nejdříve prohlídku zboží při jeho převzetí.

6.5.       Kupující je povinen písemně oznámit vady zboží při jeho převzetí, nebo bezprostředně poté, kdy je mohl při prohlídce zjistit při zachování obvyklé pozornosti.

6.6.       V případě, že si zákazník provádí montáž zboží vlastními silami, či třetí osobou, je povinen si zboží při převzetí ihned prohlédnout ke zjištění zjevných vad, které ihned prodávajícímu oznámí. Za poškození zboží při provádění montáže prodávající neodpovídá.

6.7.       Kupující je při oznámení vady povinen prodávajícímu předložit fotodokumentaci dokládající vadu a její projevy a důkladně popsat, jak se vada zboží konkrétně projevuje.

6.8.       Nedojde-li k jiné dohodě, má kupující, v případě vady zboží, právo na opravu zboží, dodání náhradního zboží nebo na dodání chybějícího množství zboží. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem odstraní vady zboží.

6.9.       Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení odstranitelnosti vady zboží a oprávněnosti reklamace. Prodávající oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a v jakém rozsahu.

6.10.   Pokud prodávající reklamaci uzná, je povinen reklamované vady na vlastní náklady odstranit. Opravené zboží je povinen kupující převzít. Na předání opraveného zboží se obdobně použijí ustanovení kupní smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek o předání zboží.

6.11.   Kupující - spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vadynebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vadnebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.12.   Každá ze stran nese náklady na uplatnění práv z vadného plnění sama.

 

7. Autorská práva

7.1.       Autorská práva k vytvořeným firemním logům, obchodním značkám a obdobným výtvorům na základě objednávky kupujícího náleží kupujícímu.

7.2.       Autorská práva k originálně vytvořeným motivům a kresbám má prodávající. Prodávající poskytuje kupujícímu bezúplatnou licenci k jejich užívání v rámci účelu podle kupní smlouvy.

7.3.       K jinému užití autorského díla, než je uvedeno v čl. 7.2. je nutné uzavření licenční smlouvy.

7.4.       Prodávající je oprávněn pořídit na vlastní náklady fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek zboží a tyto využít pro svou propagaci i bez souhlasu kupujícího.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.       Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím.

8.2.       Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje zejména:

  • prodlení kupujícího s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu delší než 15 dnů po jejich splatnosti,
  • prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 30 dnů,

8.3.       Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.

8.4.       Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

8.5.       Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká nároků na náhradu škody anebo na smluvní pokutu.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1.       Jestliže je ve smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stanovena pro nějaké právní jednání písemná forma, tato forma je zachována provedením tohoto právního jednání prostřednictvím e-mailu nebo faxem.

9.2.       V případě doručování jakýchkoli písemností podle smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek platí, že doručeno bylo nejpozději 10. den po odeslání písemnosti na adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště druhé smluvní strany, kterou tato strana sdělila při uzavření kupní smlouvy či jakékoli jiné smlouvy.

9.3.       Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se smlouvou dozvědí a které nejsou veřejně známé nebo přístupné, zejména pak o obchodních tajemstvích, výrobních postupech a metodách činnosti druhé smluvní strany.

9.4.       Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují obdobně i na další typy smluv, které budou kdykoli v budoucnu uzavřeny mezi prodávajícím a kupujícím.

9.5.       Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti, úpadku či hrozícího úpadku. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.6.       Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek se řídí českým právem, a to i v případě, že by kupující byl osobou se sídlem, místem podnikání či bydlištěm v zahraničí.

9.7.       Práva a povinnosti smluvní stran těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravená se řídí občanským zákoníkem.

9.8.       Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek a kupní smlouvy v plném rozsahu.

9.9.       Případná neplatnost některého ustanovení kupní smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

9.10.   Kupující – spotřebitel je oprávněn se obrátit s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, případně na jiný subjekt pověřený Ministerstvem obchodu a průmyslu. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

 

V Letovicích dne 28.1. 2016

 

Art realizace s.r.o.

Radek Vitoul, jednatel